Moderne Fremstilling av Medisintran

Av ingeniør Engelsen ved Statens trankontroll i Aalesund

Fra gammel tid har vi i vårt land fremstillet medisintran, hovedsakelig fra torskens lever. Tranen blev opprinnelig fremstillet på den måte at leveren blev anbragt i åpne kar som blev satt ut i i fri luft, og leveren blev da utsatt for luftens og lysets innvirkning.

Under denne innvirkning spaltes litt efter litt leverens cellevev og den frigjorte tranen flyter opp og kan øses av. Man fikk på denne måte den såkalte ”råmedisintran” som gjennom mangfoldige år var et skattet norsk eksportprodukt og som den dag i dag har sine spesielle markeder.

Nu for tiden fremstilles medisintran ved ”dampning” eller ”indirekte”. Ved den direkte dampning plasseres leveren i koniske trekar og der ledes stim inn levermassen. På denne måte får man utdampet tran i løpet av ca. 20 minutter. Ved den indirekte dampning utsettes ikke levermassen direkte for stimens innvirkning, idet leveren anbringes i blikkar (underlegningskjeler) med dobbelt bunn og vegger, i det indre rum er der vann og i dette vannbad dampes så levermassen i ca. 2 ½ time.

Endelig har man en kombinasjon av den direkte og den indirekte dampning i de såkalte ”patentkjeler”, det er underlegningskjeler som er slik innrettet at der også kan ledes inn stim direkte inn i levermassen. Samtlige disse dampemetoder må betegnes som praktiske og tidsmessige, idet de i hvert enkelt tilfelle vil være avpasset efter produksjonens størrelse. Det har også vist sig at denne metode for utvinning av leverens fettinnhold ikke virker ødeleggende på de dyrebare vitaminer som torskeleveren er så rik på, og at man på denne måte får en holdbar tran.

Foruten dampekarene, er damperiene også utstyrt med presser, enkelte også centrifuger, for ved hjelp av disse å kunne utvinne de siste rester av tran som er igjen i den ferdigdampede levermassen. Den utvunne tran er den såkalte ”uklarede” medisintran. Før denne tran bringes i handelen må den ”koldklares”, dvs. den må befries for sitt innhold av stearin og dette gjøres ved de forskjellige eksportøreres koldklaringsanlegg. Ved disse modere anlegg nedkjøles tranen til fra C – 1 til – 3 grader Celsius og ved denne temperatur filtreres tranen gjennom filterpresser som holder den utskilte stearin tilbake og gir en helt klar og gjennomsiktig medisintran som resultat.

Den på denne måte koldklarede tran er nu ferdig for salg – den tappes på blikktønner, jerndrums eller småemballasje, og under navn av Norw. Cod Liver Oil, Norw. Dorschmedizinaltran eller Huile de foie de morue de Norvège – spredes den praktisk talt rundt hele verden.

La mig tilslutt nevne at denne norske medisinaltranproduksjon er underlagt statens kontroll, som gjennom sine inspektører påser at trandamperier og koldklaringsanlegg iakttar strenge hygieniske hensyn, og ved sine analysestasjoner kontrollerer og forsegler all medisintran som blir eksportert her fra landet.

Kommentar

Teksten er gjengitt i original språkform og med original tegnsetting.

Kilde

Morgenbladet, onsdag 29.april 1936

www.hudtwalcker.com 2016